Микрон Доцев

Политика за поверителност на „Микрон Доцев“ ООД

Х
*Задължителни полета ЗАПАЗЕТЕ ЧАС

С настоящата Политика за поверителност (по-долу наричана „Политика“) целим да ви предоставим информация относно обработването на Ваши лични данни във връзка отношенията ви с „Микрон Доцев“ ООД.

Информация за нас

„Микрон Доцев“ ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 200349541, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цар Борис III" №298; e-mail: info@mikrondocev.com, телефон за връзка: +359 2 8572544, уебсайт: https://mikrondocev.com/, представлявано от управителя Светослав Петров.

“Микрон Доцев” ООД обработва Вашите лични данни за нуждите на дейността на дружеството в качеството му на Администратор на лични данни.

Какво представляват „Лични Данни“?

Лични данни са всяка информация отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“). Подлежащо на идентификация физическо лице е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, посредством една или повече характеристики, отнасящи се до неговата физическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.

Какви други понятия е важно да знаете?

„Oбработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Aдминистратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

„Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

Какъв е нашият основен стремеж при работа с лични данни?

Сигурността на личните Ви данните е наш приоритет. Ето защо, ние полагаме всички усилия да защитим Вашите лични данни като прилагаме подходящи физически, технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешено или незаконосъобразно обработване, случайна загуба, унищожаване или повреждане или преждевременно заличаване на информация. „Микрон Доцев“ ООД събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR).

Какви са основанията ни за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни?

“Микрон Доцев” ООД е Администратор на лични данни, тъй като събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта https://mikrondocev.com/ (по-долу наричан „Уебсайта“) и предоставяните от „Микрон Доцев” ООД услуги във връзка с подадено от субекта на данни запитване за оферта или запазване на час за ремонт, вкл. целите на сключване и изпълнение на договори за предоставяне на услуги на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следните основания:

1) изрично получено от Вас съгласие;

2) за целите на сключване на договор;

3) спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

4) за целите на законните интереси на Администратора, както и за осигуряване защита на Вашите интереси в качеството Ви на субект на личните данни.

Как и какви лични данни събираме за Вас?

Ние събираме и обработваме личните данни, които:

1) Вие ни предоставяте във връзка с използването на Уебсайта. Чрез попълването и изпращането на информацията в бланката „Запазете Час“ и „Изпратете запитване“ до “Микрон Доцев” ООД, Вие съзнателно и доброволно предоставяте следните лични данни за обработка – име и фамилия, имейл адрес, телефон за връзка, други лични данни, които са упоменати в графа „Съобщение“ на същата бланка.

2) Вие сте предоставили на социални мрежи, пример Facebook, след Ваше изрично съгласие – имена, имейл адрес, телефон за връзка.

3) Вие ни предоставяте при запазване на час за преглед и/или ремонт на място в гр. София, бул. "Цар Борис III" №298 – име и фамилия, имейл адрес, телефон за връзка;

4) Ние сме генерирали за Вас по време на предоставяне на услуги и в качеството си на Администратор на лични данни – видеозапис/аудиозапис при посещение на автосервиза изготвен с оборудване за видеонаблюдение/аудионаблюдение за охранителни цели и с оглед осигуряване на безопасна и спокойна работна среда на нашите служители и съответно и за необезпокоявано и добро обслужване на клиентите и IP адрес при посещение на Уебсайта ни.

Отказът от предоставяне на съответните лични данни би довел до невъзможност за осъществяване предмета на дейност на “Микрон Доцев” ООД и възможността да се възползвате от нашите услуги.

Каква друга информация събираме?

Освен Вашите лични данни, при попълване на бланката за запазване на час за преглед и/или ремонт, ние събираме информация и за Вашето превозно средство. Тя ни е необходима, за да можем да предоставим индивидуално решение на Вашия проблем, спрямо техническите спецификации на конкретното превозно средство. Информацията, която събираме за Вашето превозно средство е марка, модел, година на производство и регистрационен номер.

Важно: Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка със становище на Комисия за Защита на Личните Данни от 2018г. регистрационните номера на превозните средства могат да бъдат категоризирани като лични данни доколкото регистрационните номера индивидуализират или могат да индивидуализират собственика на превозното средство и в случай, че той е физическо лице.

Кои са целите и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни?

Целите на обработване на лични данни са:

1) за идентифициране на клиенти и осъществяване на контакт (комуникация) с Администратора по подадени запитвания на Уебсайта;

2) за сключване на нов или изменение на съществуващ договор за предоставяне на услуги и/или на стоки;

3) за заявки за запитване за изготвяне на стока, както е разписано на уебсайта, а именно бутони и панели за електрически стъкла, стъклоповдигащи механизми и жила;

4) за издаване на сметки и/или фактури за закупените и/или предоставените стоки и/или услуги;

5) за предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване и/или искане и/или проверка от компетентен орган и при наличие на законово основание за това;

6) за счетоводни цели.

Принципите, които строго спазваме, при обработване на лични данни са:

1) законосъобразност;

2) добросъвестност и прозрачност;

3) съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните лични данни;

4) точност и актуалност на данните;

5) цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите легитимни интереси, в т.ч. изпълнение на задълженията с и към НАП, МВР и други държавни и общински органи.

За какъв срок съхраняваме личните ви данни?

„Микрон Доцев“ не съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. „Микрон Доцев“ се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на “Микрон Доцев” ООД или друго, “Микрон Доцев” ООД ще приложи нормативната уредба без изрично уведомяване. При отпадане на необходимостта, или липсата на такава, от съхранението на лични данни, „Микрон Доцев“ ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне Вашите лични данни.

Какви мерки сме предприели за сигурността на личните Ви данни?

Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси. Затова „Микрон Доцев“ прилага подходящи организационни, физически, технически и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни, тяхното обработване, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Част от мерките, които сме въвели, са следните:

  • Достъп с пароли до база данни;
  • Антивирусен софтуер и защитни стени;
  • Правата за достъп основани на роли;
  • Сигурност на локални мрежи;
  • Подходящо обучение на служители, работещи с лични данни;
  • Подходящи задължения за поверителност на всички служители;
  • Контрол на физическия достъп до лични данни;
  • Съхраняване на лични данни на хартиен носител в заключващи се шкафове.

Какви са правата Ви при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни?

(1) Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка в свободен текст, адресирано до “Микрон Доцев” ООД и/или изпратено на имейл адрес: info@mikrondocev.com.

В едномесечен срок от получаване на искането, “Микрон Доцев” ООД дължи да обработи и изпълни искането Ви, в случай че същото отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба.

(2) Право на достъп

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, целите на обработването, категориите лични данни, получателите, срока на съхранението на личните Ви данни. “Микрон Доцев” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас в процес на обработка, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Микрон Доцев” ООД си запазва правото да наложи разумна административна такса, в случай на прекомерност на исканията.

(3) Право на коригиране или допълване

Вие имате право да поискате коригиране или допълване на неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане в свободен текст до “Микрон Доцев” ООД.

(4) Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от “Микрон Доцев” ООД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а “Микрон Доцев” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

I. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

II. Вие оттеглите своето съгласие, върху което единствено се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

III. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

IV. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

V. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “Микрон Доцев” ООД;

VI. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

“Микрон Доцев” ООД може и да откаже да изтрие личните Ви данни, ако ги съхранява и обработва:

I. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

II. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо “Микрон Доцев” ООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени;

III. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

IV. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

V. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, “Микрон Доцев” ООД ще изтрие всички Ваши лични данни, с изключение на следната информация:

I. информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено.

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка в свободен текст и с изпращане на искане до “Микрон Доцев” ООД на имейл адрес: info@mikrondocev.com.

(5) Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

I. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Микрон Доцев” ООД да провери точността на личните данни;

II. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

III. “Микрон Доцев” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

IV. възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Микрон Доцев” ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

(6) Право на преносимост

Вие можете по всяко време да заявите в електронен формат и свободен текст справка за личните данни, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Микрон Доцев” ООД с искане по имейл. Вие можете да поискате от “Микрон Доцев” ООД и директно да прехвърли Вашите лични данни към друг посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(7) Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от “Микрон Доцев” ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Микрон Доцев” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

(8) Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

(9) Права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако “Микрон Доцев” ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, то “Микрон Доцев” ООД Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. “Микрон Доцев” ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

I. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

II. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

III. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Трансферират ли се лични данни към трети страни?

“Микрон Доцев” ООД не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

Друга информация:

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, а именно:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/915 35 55

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg

Настоящата Политика за поверителност може да бъде допълнена или променена. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго.